Proiectul Statutului profesiei de mediator a fost actualizat la 09.07.2015

Consiliul de Mediere a publicat proiectul statutului de mediator actualizat la 9 iulie 2015.

Fata de versiunea prezentata in 25 iunie 2015 s-au operat urmatoarele modificari:

La Art.3 (1) a fost eliminat urmatorul paragraf:

”Profesia de mediator se exercita numai de către mediatorii înscriși în tabloul mediatorilor autorizați”

La Capitolul I, Principiile și scopul profesiei de mediator, Art. 3 au fost introduse alineatele:

(8) Consiliul de Mediere are sarcina permanenta de a asigura si verifica aplicarea standardelor de exercitare calificata a activitatii de mediere, organizand in mod corespunzator primirea in profesie, cadrul de pregatire profesionala initiala si pregatire continua a mediatorilor, respectarea stricta a deontologiei si a disciplinei profesionale.

(9) Toti mediatorii au dreptul si indatorirea de a participa la formele de pregatire profesionala stabilite de catre Consiliul de Mediere.

(10) Consiliul de Mediere are obligatia, din oficiu sau la cerere, sa actioneze prin toate mijacele legale pentru protejarea profesiei, a demnitatii si onoarei corpului profesional al mediatorilor.

La Capitolul al II-lea, Activitatea profesională a mediatorului alineatul 2 din Art. 4 privind statutul profesiei de mediator a fost schimbat din:

(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, înscriși în Tabloul Mediatorilor Autorizați, membri ai Corpului Profesional al Mediatorilor din România, întocmit de Consiliul de Mediere.

in:

(2) Profesia de mediator se exercită numai de către mediatorii autorizați, care constituie Corpul Profesional al Mediatorilor din România, înscriși în Tabloul Mediatorilor Autorizați, la sectiunea „activi”, întocmit si publicat de Consiliul de Mediere.

Ramane valabila perioada de stagiatura in mediere in primul an de activitate, doar ca ”CPMJ va intocmi registrul judetean al mediatorilor stagiari, ce se va actualiza permanent si va urmari si coordona modalitatea de pregatire profesionala a mediatorului stagiar”, text introdus in plus la alineatul 2 din Art.5.

Numarul procedurilor de mediere la care mediatorul stagiar participa in calitate de co-mediator a fost redus de la 15 la 10.

Referatul de evaluare pe care il va intocmi mediatorul evaluator poate fi facut dupa parcurgerea a minim 5 proceduri de co-mediere cu mediatorul stagiar.

Stagiatura dureaza un an de zile, dar „după efectuarea a 10 co-medieri, mediatorul stagiar poate dobândi calitatea de mediator definitiv, în baza unei cereri și a hotărârii Consiliului de Mediere, caz in care durata stagiului de 1 an de la alin. 2 de mai sus se reduce in mod corespunzator.”

Mediator indrumator poate fi  mediatorul definitiv care are cel puțin 3 ani vechime în profesie si minim 25 de medieri efectuate.

Alineatul 1 din Art.6 a fost schimbat din:

(1) Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 sunt autorizate ca mediatori de către Consiliul de Mediere după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum este stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Mediere.

in

(1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 sunt autorizate ca mediatori de către Consiliul de Mediere după achitarea taxei de autorizare, al cărei cuantum este stabilit prin Hotărârea Consiliului de Mediere.

Alineatul 6 din Art.8 a fost schimbat din:

(6) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizației de mediator poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

in:

(6) Hotărârea de refuz, respectiv de retragere a autorizației de mediator poate fi atacată poate fi atacată la Consiliul de Mediere, iar hotararea adoptata de Consiliul de Mediere, dupa caz, la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu procedura prevăzută de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Alineatul (3) din Art.9 se schimba din:

(3) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui Consiliului de Mediere emisă în termen de 30 de zile și se înscrie în Tabloul mediatorilor.

in:

(3) Suspendarea activității la cererea mediatorului se constată prin decizie a președintelui Consiliului de Mediere emisă în termen de 30 de zile și se înscrie în Tabloul mediatorilor. Decizia se comunica CPMJ unde mediatorul suspendat îşi are sediul principal sau secundar.

Alineatul 5 din Art.9 a fost schimbat din:

(5) Încetarea cauzei de suspendare de la alin.(1) lit. b) și c) se constată și se propune de către C.P..M.J și se dispune de către președintele Consiliului de Mediere. După încetarea cauzelor de la alin. (1) lit. a) și alin.(2), se aprobă reluarea activității prin hotărâre a Consiliului de Mediere.

in:

(5) Încetarea cauzei de suspendare de la alin.(1) lit. b) şi c) se constată şi se propune de către C.P..M.J în baza unui referat şi se dispune de către preşedintele Consiliului de Mediere. După încetarea cauzelor de la alin. (1) lit. a) şi alin.(2), se aprobă reluarea activităţii prin hotărâre a Consiliului de Mediere.

O noutate introdusa in proiectul actualizat este obligativitatea mediatorilor de a transmite Consiliului de Mediere date cu caracter statistic, pentru care in proiectul de statut actualizat la 9 iulie 2015 a fost introdus Art.17 bis si Art. 17 bis 2:

Art. 17 bis
(1) In desfasurarea activitatii sale, mediatorul este obligat sa tina arhiva si registre proprii si sa comunice date cu caracter statistic conform acestora, la solicitarea Consiliului.
(2) Indiferent de forma de exercitare in care isi desfasoara activitatea, mediatorul are obligatia sa tina cel putin urmatoarele registre, corespunzator activitatii sale proprii ca mediator:
– Registru general de corespondenta (intrari – iesiri)
– Registru sau registre de evidenta a contractelor de mediere, proceselor verbale si a acordurilor de mediere
(3) Registrele tinute de mediatori sunt numerotate fila cu fila si sunt stampilate de mediator
(4) La trecerea dintr-o forma de exercitare a profesiei in alta, mediatorul are obligatia de a conserva arhiva detinuta anterior.
(5) In caz de deces al mediatorului sau la incetarea calitatii de mediator din oricare alte motive, arhiva acestuia va fi preluata de Consiliu sub inventar.
(6) Arhiva predata si sigilata va putea fi ulterior predata unui alt mediator desemnat de Consiliu, cu asumarea confidentialitatii. Desigilarea arhivei si eliberarea de copii sau duplicate vor putea fi facute doar la solicitarea motivata, in scris, a partilor sau a autoritatilor, adresata mediatorului care a preluat arhiva.

Art. 17 bis 2
1) Activitatea de mediere poate fi desfasurata ca forma de exercitare a profesiei doar in cadrul organizatiei neguvernamentale care are in obiectul de activitate furnizarea de servicii de mediere.
2) Serviciul de mediere poate fi organizat pe baza de contract incheiat cu oricare dintre formele de exercitare a profesiei de mediator mentionate la art. 15 alin. 1).

Cu privire la regulile de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei a fost introdus Art.25 bis

Art.25 bis
Orice alte modalitati sau forme de publicitate in afara celor prevazute in prezentul capitol (Reguli de publicitate a mediatorilor şi a formelor de exercitare a profesiei) sunt interzise, cu exceptia cazului in care Consiliul de Mediere isi exprima acordul, in scris in acest sens, la cererea solicitantului.

La Capitolul al IV-lea privind Tabloul mediatorilor, litera g din alineatul 2 al articolului 26 a fost schimbat din:

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:
a) numele şi prenumele mediatorului;
b) sediul profesional;
c) furnizorul de formare;
d) data autorizării ca mediator;
e) data dobândirii calităţii de mediator definitiv;
f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
g) existenţa unei cauze de suspendare.

in:

(2) În tabloul prevăzut la alin. (1) se menţionează următoarele date:
a) numele şi prenumele mediatorului;
b) sediul profesional;
c) furnizorul de formare;
d) data autorizării ca mediator;
e) data dobândirii calităţii de mediator definitiv;
f) limba străină în care este capabil să desfăşoare medierea;
g) existenţa unei cauze de suspendare.
g. perioadele de suspendare si incompatibilitate, dupa caz

La Capitolul al V-lea privind drepturile şi obligațiile mediatorilor la Art. 28 au fost introduse literele: t, u, v si w

t. să participe la sedinţele organelor de conducere a C.P.M.J
u. să participe la Adunările Generale Anuale ale C.P.M.J
v. sa beneficieze de orice alte drepturi ce deriva din calitatea de mediator, din lege si statut
w. să desfăşoare activitatea de mediere oriunde pe întreg teritoriu României şi în străinătate

La Art 29 privind obligaţiile mediatorilor a fost introdusa litera r si w:

r. să aducă la cunoştinţa părţilor, dacă pe parcursul medierii, apare o situaţie care ar fi de natură, să nasca banuieli din partea partilor in privinta afectarii scopul medierii, a neutralitatii sau a imparţialitatii mediatorului, urmând ca părţile să decidă asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere;

w. sa restituie partilor incrisurile primite de la acestea, cu privire la conflictul mediat, dupa sedinta de mediere

La Capitolul al VI-lea privind răspunderea disciplinară, civilă, penală, materială la alineatul 1 din Art. 31 a fost introdusa litera e7).

Astfel, răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:

e7) orice alte actiuni sau inactiuni, care incalca prevederile legii, statutului de mediator, codului deontologic si hotararile Consiliului de Mediere si/sau care aduc atingere profesiei de mediator;

Alineatul (1) din Art. 33 a fost schimbat din:

(1) Comisia de disciplină teritoriala are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare, care va fi înaintat Consiliului de Mediere. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului, Consiliul de Mediere hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la sesizarea sa.

(2) Consiliului de Mediere analizează dosarul şi propunerea comisiei de cercetare şi stabileşte sancţiunea care va fi aplicată, ce se comunică mediatorului în scris pe loc sau în termen de 48 de ore la adresa indicată. Înainte de stabilirea sancţiunii, mediatorul cercetat poate fi invitat la comisie pentru a fi ascultat, poate aduce noi probe în apărarea sa.

(3) Hotărârea de sancţionare este comunicată în scris mediatorului la domiciliu, cu confirmare de primire.

in:

(1) Comisia de disciplină teritoriala are în competenţă cercetarea abaterii, în urma căreia se întocmeşte un dosar cu propunere de sancţionare sau de neaplicare a unei sancţiuni disciplinare, care va fi înaintat Consiliului de Mediere. Cu privire la răspunderea disciplinară a mediatorului, Consiliul de Mediere hotărăşte cu majoritatea prevăzută de art. 19 din Lege, în termen de 30 de zile de la predarea dosarului cercetarii abaterii de catre Comisia de Disciplina.

(2) Consiliului de Mediere analizează dosarul şi propunerea comisiei de cercetare şi stabileşte sancţiunea care va fi aplicată, ce se comunică mediatorului prin adresa în scris pe loc sau în termen de 48 de ore la adresa indicată sau prin orice mijloc de comunicare indicat. Înainte de stabilirea sancţiunii, mediatorul cercetat poate fi invitat la comisie pentru a fi ascultat, poate aduce noi probe în apărarea sa.

3) Hotărârea de sancţionare este comunicată în scris mediatorului la domiciliu, cu confirmare de primire, in maxim 15 zile de la luarea hotararii.

Un alt element nou introdus in noul proiect: subiecte de examen unice si infiintarea institutului de formare continua a mediatorilor

La Capitolul al VII-lea privind pregatirea profesională a mediatorilor in cadrul celei de-a doua Secţiuni privind Formarea inițială, alineatul (1) din Art. 40 a fost schimbat din:

(1) Formarea iniţială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după absolvirea examenului de evaluare, în condiţiile stabilite de Consiliul de Mediere.

in:

(1) Formarea iniţială este cea care asigură posibilitatea de a deveni mediator, după absolvirea examenului de evaluare, în condiţiile stabilite de Consiliul de Mediere. Examenul se va sustine cu subiecte de examen unice, potrivit metodologiei sandardului de formare inițială a mediatorului.

in plus a fost introdus alineatul 2:

(2) Se înființează institutul de formare continua a mediatorilor si are drept scop formarea profesionala continua a mediatorilor potrivit metodologiei sondartului de formare continua.

Mandatul membrilor Consiliului de Mediere este de 4 (patru) ani, lucru specificat la alineatul 5 din Art.47 al Capitolului al IX-lea, Organizarea profesiei de mediator, Secţiunea 1: Consiliul de Mediere.

Privind atributiile Consiliului de Mediere s-au schimbat urmatoarele litere din Art.50:

s) sprijină, coordonează, supravegheză si controlează activitatea desfăşurată de organele de conducere a C.P.M.J. si a reprezentantilor alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;
s’) revocă în caz de neindeplinire a mandatului conferit organele de conducere a C.P.M.J. si reprezentantilor alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;
t) soluţionează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;
t’) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

in:

s ) numeşte organele de conducere a C.P.M.J şi reprezentantul Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar în situaţiile în care: nu se depun candidaturi sau locurile au rămas vacante,
s,) aprobă planul de activitate anual al organelor de conducere a C.P.M.J
t) sprijină, coordonează, supravegheză si controlează activitatea desfăşurată de organele de conducere a C.P.M.J. si a reprezentantilor alesi/numiti ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;
u) revocă în caz de neindeplinire din culpa a mandatului conferit organele de conducere a C.P.M.J. si reprezentantilor alesi/numiti ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel;
v) soluţionează sesizările făcute împotriva hotărârilor organelor de conducere a C.P.M.J;
v’) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
x) numeste presedintele, vicepresedintii si reprezentantul de pe langa Curtea de Apel in situatia in care nu se depun candidaturi sau in caz de incetare a mandatului

In cadrul alineatului 1 din art 53 apare notiunea de C.P.M.R ( Corpul Profesional al mediatorilor din România), iar C.P.M.J.-urile raman la fel: fără personalitate juridică, fără patrimoniu şi buget propriu

(1) Totalitatatea mediatorilor autorizaţi din România formează Corpul Profesional al mediatorilor din România( C.P.M.R)

La atributiile privind dezvoltarea si promovarea profesiei de mediator ale conducerii CPMJ, in cadrul art. 56 a fost introdusa litera (p):

(p) intocmesc si actualizeaza registrul judetean al mediatorilor stagiari

La atributiile privind organizarea profesiei de mediator din cadrul Art.57, alineatul b) se schimba din:

b) întocmește și prezintă anual Consiliului de Mediere spre aprobare raportul de activitate al organelor de conducere al C.P.M.J. precum și modul de gestionare a resurselor financiare si de utilizare a patrimoniului C.P.M.J.;

in:

b) întocmește și prezintă anual Consiliului de Mediere spre aprobare raportul de activitate al organelor de conducere al C.P.M.J. precum și modul de gestionare a resurselor financiare si de utilizare a bunurilor alocate de Consiliul de Mediere pentru organizarea activităţii de mediere în judeţul respectiv

La Secțiunea 3, Reprezentantul ales al Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar de pe langa Curtea de Apel la Art. 76 s-au introdus literele j si k

j. face propuneri organelor de conducere ale Curtilor de Apel in vederea aplicarii unei practici unitare in materie de mediere la nivelul instantelor din raza Curtii de Apel;
k. Solicita si Propune organelor de conducere ale Curtilor de Apel participarea la sedintele Comisiei de unificare a practicii judiciare organizate de Curtile de Apel, in cazul dezbaterii de subiecte in domeniul medierii;

La art.81 au fost introduse alineatele 5,6 si 7:

(5) Adunarea generală anuală propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor;
(6) Adunarea Generală anuală propune strategii de dezvoltare şi promovare a Corpului profesional al mediatorilor la nivel local şi naţional
(7) Adunarea Generala anuală deleagă reprezentanţii pentru Adunarea Generala a reprezentanţilor C.P.M.J şi a reprezentantilor aleşi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtilor de Apel, cu cel putin 30 zile înainte de organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului de Mediere.

Art.82 a fost modificat din:

Art. 82
(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se întruneşte anual, iar data la care are loc se stabilește de către organele de conducere al C.P.J.M. în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.

in:

(1) Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ se stabileste în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii martie.

iar Art.83 din:

(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabilește printr-un proces-verbal o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Secretariatul de ședință al adunării generale anuale a mediatorilor are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru a doua convocare.
(3) Cea de-a doua adunare generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită indiferent de numărul mediatorilor prezenți.
(4) Hotărârile adunării generale anuale ale meditorilor din judeţ. se iau cu votul majorității membrilor prezenți, conform prezentului statut.
(5) Participarea la adunarea generală anuală şi electivă a mediatorilor din judeţ. se face personal. Mediatorul membru al C.P.J.M. nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.

in:

(2) Hotărârile Adunării Generale anuale ale meditorilor din judeţ. se iau cu votul majorității simple a membrilor prezenți, conform prezentului statut.
(5) Participarea la adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţ. se face personal.
(6) Mediatorul membru al C.P. M.J. nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.

Notiunea Adunarii Generale Nationala a Mediatorilor a fost schimbata in notiunea Conferintei Nationale a Mediatorilor, dupa cum se arata in Art.84 care a fost schimbat din:

(1) Adunarea generala a nationala a mediatorilor se organizeaza anual.
Consiliul de Mediere organizeaza Adunarea generală nationala a mediatorilor.
(2) La Adunarea generală nationala a mediatorilor vor participa organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judet si reprezentantii alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel.
(3) La Adunarea generală anuală se va prezenta raportul de activitate si strategia nationala de promovare a Consiliului de Mediere.
(4) Adunarea generală națională propune masuri privind strategia de promovare a Consiliului de Mediere prezentata.
(5) Adunarea generală națională propune masuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor.
O data la patru ani, in Adunarea Generala Nationala a Mediatorilor se vor alege membrii Consiliului de Mediere. La Adunarea Generala Nationala a Mediatorilor vor participa: organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judet, reprezentantii alesi ai Comisiei privind relatia cu sistemul judiciar, de pe raza Curtii de Apel si reprezentantii corpului profesional judetean alesi prin norma de reprezentare cu 7 zile inainte de organizarea alegerilor pentru membrii Consiliului de Mediere.
Regulamentul si procedura de desfasurare a alegerilor membrilor Consiliului de Mediere se vor stabilii prin hotărâre de către Consiliul de Mediere.

in:

(1) Conferinta Nationala a Mediatorilor se organizeaza anual de către Consiliul de mediere.
(2) La Conferinta Nationala a Mediatorilor vor participa organele de conducere ale Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor din Judet si reprezentantii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţiilor de Apel, precum şi persoana/ele delegate de mediatori la Adunarea Generală anuală a mediatorilor din judeţ.
(3) La Conferinta Nationala a Mediatorilor, Consiliul de mediere va prezenta raportul de activitate privind activitatea desfăsurată de acesta pe parcursul anului precedent, bugetul de venituri şi cheltuieli precum si raportul financiar.
(4) Consiliul de mediere propune spre aprobare Adunării Generale a reprezentanţilor proiectul de venituri si cheltuieli pe anul în curs .
( 5) Organele de conducere a C.P.M.J pun la dispozitie adunarii generale in scris raportul de activitate anual şi modul de gestionare a fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea mandatului.
(6) Reprezentanţii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel, pun la dispozitie adunarii generale in scris raportul anual de activitate şi modul de gestionare fondurilor alocate şi a cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea manadatului.
(6) bis Organele de conducerea CPMJ cat si Reprezentanţii aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel, prezinta prin rotatie sau prin tragere la sorti in plenul Adunarii un rezumat al raportului anual de activitate.
(7) Conferinta Nationala a Mediatorilor propune masuri privind strategia de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel naţional pentru perioada următoare .
8) Conferinta Nationala a Mediatorilor propune masuri pentru îmbunătăţirea activitaţii profesionale a mediatorilor.
9) O data la 4 ani Consiliul de Mediere prezinta raportul de activitate pentru perioada mandatului precum si bugetul de venituri si cheltuieli.

La Art.85 se vorbeste de Adunarea Generala a Reprezentantilor, fiin aduse schimbari din:

(1) Adunarea generală nationala a mediatorilor se întruneşte anual, iar data la care are loc se stabilește de către Consiliul de Mediere în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii februarie.
(2) Convocarea se face de către Consiliul de Mediere prin afişare pe site-ul propriu si prin poștă electronică cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
(3) Şedinţa adunării generale nationale a mediatorilor este condusă de Presedintele Consiliului de Mediere, împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis dintre cei prezenţi, dintre care unul este desemnat secretar.

in:

(1) Data desfăşurării Adunarea Generală Reprezentanţilor se stabilește de către Consiliul de Mediere în prima ședință din luna ianuarie a fiecărui an. Adunarea va fi organizată până cel târziu la finele lunii mai.
(2) Convocarea se face de către Consiliul de Mediere prin afişare pe site-ul propriu si prin poștă electronică cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită.
(3) Şedinţa Adunării Generalea reprezentantilor este condusă de Presedintele Consiliului de Mediere, împreună cu 5 membri aleşi prin vot deschis dintre cei prezenţi, dintre care unul este desemnat secretar.

Art.86 a fost modificat din:

(1) Adunarea generală nationala a mediatorilor este legal constituită cu participarea unei majorități simple a reprezentantilor C.P.M.J.
(2) În cazul în care numărul legal nu este întrunit, prezidiul Adunării generale, de faţă cu cei prezenţi, stabilește printr-un proces-verbal o nouă adunare generală în termen de cel mult 15 zile de la data primei convocări. Secretariatul de ședință al adunării generale nationale a mediatorilor are obligaţia să îndeplinească procedura convocării cu cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru a doua convocare.
(3) Cea de-a doua adunare generală convocată în condiţiile alin. (2) este legal constituită indiferent de numărul reprezentantilor prezenți.
(4) Hotărârile adunării generale nationale ale meditorilor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, conform prezentului statut.
(5) Participarea la adunarea generală nationala a mediatorilor se face personal.

in:

(1) Adunarea Generală a Reprezentanţior C.P.M.J şi a reprezentanţilor aleşi ai Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel, este legal constituită cu participarea unei majorități simple a reprezentanţilor .
(2) Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor se iau cu votul majorității membrilor prezenți, conform prezentului statut.
(3) Participarea la Adunarea Generală a Reprezentanţilor se face personal.

Fata de proiectul din 25.06.2015 a fost introdusa Sectiunea 6: Alegerea membrilor Consiliului de mediere, a Reprezentanţior C.P.M.J şi a reprezentanţilor Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar, de pe raza Curţilor de Apel, si Sectiunea 7: Atribuţiile Presedintelui şi a Vicepresedintelui Consiliului de mediere

 

Sursa: www. medierenet.ro

           www.cmediere.ro

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *