Alegeri consiliul de mediere

Mesaje mediatori

DECLARAŢIA DE INTENŢIE

privind activitatea ca membru în viitorul Consiliu de Mediere

2023

Subsemnata PETCU (fostă VLĂDICA) SIMONA-MARIA, mediator autorizat, conform Hotărârii nr. .. din data de 21.09.2013, având autorizația seria … nr. …, eliberată de către Consiliul de mediere, identificat/ă cu CI seria …, nr. …, CNP …., cu domiciliul în BUCURESTI, str. …, nr. …, sector/jud. Sector …, tel/fax: 0752.23.15.73,

e-mail: casademediere@gmail.com, având codul de înregistrare fiscală ( CIF ) nr. …., îmi exprim intenția de a candida pentru a obține calitatea de membru în Consiliul de Mediere.

Doresc să fac parte din Consiliul de Mediere, ca și membru al acestuia, din dorința de a sprijini instituția medierii în evoluția sa spre firesc, astfel încât să poată ocupa locul ce îi este atribuit prin lege. O alternativă la justiție! Candidez pentru că medierea, ca instituție, are nevoie de profesioniști conectați la realitățile societății actuale, cât și la cele ale mediatorilor. Consiliul de Mediere are nevoie de noi membri, capabili să schimbe lucrurile rămase în amorțire de prea mulți ani.

Expertiza mea în relația cu sistemul judiciar, precum și experiența mea de mediator de peste 9 ani, cu un număr semnificativ de medieri în domeniul minori și familie, cât și în cel penal, sunt atuu-uri importante pentru dezvoltarea și promovarea eficientă a medierii atât către justițiabili, cât și către profesioniștii din sistemul judiciar.

Sunt în permanență implicată în activități și manifestări dedicate medierii și științei. Consider că experiența mea ca mediator, dar și cea managerială pe care am dobândit-o în diversele funcții pe care le-am ocupat sau le ocup și în prezent, mă recomandă pentru această candidatură. Din CV-ul meu rezultă că am o vastă experiență și în domenii conexe medierii, aspect ce mă va ajuta să contribui semnificativ la redresarea medierii, din punct de vedere instituțional.

Cred cu tărie că, studiile aprofundate de Psihologie și Științele Educației, îmi oferă posibilitatea de a înțelege viața și conflictele dintr-o altă perspectivă. Cunoștințele pe care le-am acumulat de-a lungul carierei mele mă ajută să afirm cu încredere că medierea este un remediu indispensabil pentru orice tip de conflict.

Iubesc medierea și respect mediatorii care desfășoară o activitate atât de nobilă, fascinantă și aducătoare de roade. Astfel, pentru mediere și pentru mediatorii din România am organizat conferințe care au adus împreună profesioniștii, adică mediatori și reprezentanți ai sistemului judiciar la cel mai înalt nivel. Astfel, am alocat timp și resurse proprii organizării unor conferințe dedicate aspectelor teoretice și practice ale acestei meserii frumoase.

Dacă pe vremuri „comisiile de împăciuire” de pe lângă primării (unde și tatăl meu a fost membru) reușeau să împace oamenii și să-i întoarcă din lungul și anevoiosul drum al Instanțelor, atunci cred că și noi, având la dispoziție atâtea mijloace moderne, putem reuși să facem la fel, ba chiar mai mult. România are nevoie de mediatori profesioniști, dedicați, dornici să se implice și care să practice în mod constant medierea. În același timp, instituția Consiliului de Mediere are nevoie de o nouă conducere, eficientă și riguroasă, de membri preocupați în mod real de evoluția profesiei de mediator, care să fie determinați și capabili să redreseze și să revigoreze medierea din România. Medierea nu poate prospera dacă instituția medierii este aproape inexistentă în spațiul public, așa cum se întâmplă de câțiva ani sau dacă aceeași instituție își neglijează atribuțiile față de mediatori. Este nevoie de noi membri în Consiliul de Mediere, de MEDIATORI dedicați acestei profesii, care iubesc medierea și care să pună medierea și mediatorii pe primul plan în agendele lor profesionale. Noii membrii ai Consiliului de Mediere trebuie să fie pregătiți pentru câțiva ani de muncă asiduă pentru a repara ceea ce a fost stricat și pentru a duce medierea acolo unde îi este locul. Există Directive Europene care așteaptă să fie implementate în România, există oportunități care pot fi folosite pentru a crește această profesie, însă se cere un singur lucru, din partea instituției medierii: IMPLICARE.

Rolul meu, ca viitor membru al Consiliului de Mediere, va fi acela de a iniția, coordona și dezvolta parteneriate instituționale, de a reabilita instituția medierii, în primul rând în fața mediatorilor, dar și față de opinia publică, de a iniția proiecte pentru revigorarea medierii, pentru credibilitatea acesteia, dar și pentru conștientizarea utilității și necesității medierii, atât în raporturile profesionale cu judecătorii, procurorii, etc., cât și cu justițiabilii. Mai mult, ca viitor membru al Consiliului de Mediere, voi avea obligația de a avea propuneri de completări sau modificări legislative, pentru a oferi astfel, un impuls medierii. Totodată, mă voi apleca spre consolidarea structurii noastre interne formată din profesioniști în mediere.

Am convingerea fermă că medierea și mediatorii sunt și vor fi cei mai potriviți profesioniști pentru a aduce firescul, normalitatea și echilibrul în societatea în care trăim.

Toate aceste deziderate le voi îndeplini atunci când voi primi încrederea colegilor mediatori, prin vot, după ce fiecare mediator va analiza activitatea mea profesională, implicarea mea în promovarea medierii şi a modului meu de a comunica cu fiecare coleg cu care am interacţionat de-a lungul vremii.

OBIECTIVE:

 1. Restabilirea încrederii celor care activează în sistemul judiciar, în mediere și în mediatori.

Cum?

a) Printr-o comunicare instituțională susținută și eficientă. Practic Consiliul de Mediere va avea o strategie de comunicare unitară, care va crește încrederea profesioniștilor din justiție în mediere. Ca și mesaj către profesioniști, dar și către public, unul dintre cele mai importante este acela care trebuie să clarifice nebuloasa creată de Decizia Curtii Constituționale. Astfel Instituția Medierii, prin noii săi membrii, va sublinia, în permanență, faptul că medierea, ca procedură, este constituțională și că poate fi apelată de oricine în orice tip de conflict aflat sau nu, pe rolul instanțelor de judecată;

b) Prin crearea unui corp de profesioniști în mediere. Practic mediatorii trebuie să fie percepuți ca excelenți profesioniști și de încredere, capabili să soluționeze cu maximă competență orice tip de conflict, într-un timp rezonabil, dar mult mai scăzut decât cel petrecut la instanță. Acest obiectiv va fi atins prin cursuri de formare profesională continuă în diferite domenii în care activează mediatorii. Aceste cursuri trebuie să aibă o ritmicitate, o frecvență și trebuie parcurse după un calendar bine stabilit pentru următorii 4 ani;

c) Prin specializarea mediatorilor apărută ca o necesitate atunci când activezi într-o lume a profesioniștilor și interacționezi cu diferiți alți practicieni din variate domenii. Mai mult, în urma medierii diferitelor tipuri de conflict, în mod cert, fiecare mediator are aplecare către anumite domenii de care este mai interesat și unde are rezultate notabile. Astfel mediatorii trebuie sprijiniți de către Consiliul de Mediere pentru a deveni experți în domeniul/domeniile lor de interes;

d) Prin crearea unor parteneriate instituționale pentru formarea continuă a mediatorilor. Cu caracter de exemplu, cursurile de formare profesională în domeniul penal ar fi indicat să se desfășoare în cadrul unui parteneriat instituțional între Consiliul de Mediere și Parchetul General, care va avea obligația ca în mod descentralizat, să asigure participarea unor procurori în calitate de formatori/speakeri la aceste cursuri, în toată țara. Practic la formările profesionale din domeniul penal, printre formatori vor fi și procurori. Totodată, se impune un parteneriat instituțional cu Colegiul Psihologilor care va putea furniza formatori care să susțină cursuri de formare profesională continuă în domeniul psihologiei. De multe ori, conflictul, mai ales în domeniul familiei, are o profundă încărcătură emoțională, astfel încât managementul eficient al emoțiilor părților este cel care va face diferența între o mediere reușită și una supusă eșecului. Uniunea Notarilor Publici este instituția care poate furniza speakeri pentru cursurile care vor aborda situații izvorâte din convențiile notariale de divorț sau alte documente, iar exemplele de instituții pot continua. De asemenea, la toate aceste cursuri vor participa ca și formatori, Reprezentanții aleși ai mediatorilor în relația cu sistemul judiciar de pe lângă fiecare Curte de Apel, Președinții/Vicepresedinții CPMJ-urilor. Astfel, aceste cursuri de formare continuă vor conține, spre analiză și dezbatere, realități din birourile mediatorilor, vor avea caracter interdisciplinar, având astfel o eficiență mult sporită;

e) Actualizarea Tabloului Mediatorilor astfel încât mediatorii practicanți să fie ușor de identificat și apelat, iar cei care nu mai doresc să practice medierea, să nu mai fie nevoiți să explice părților solicitante că nu mai activează. O profesie serioasă, trebuie să furnizeze specialiști disponibili conform unui program de lucru și care își practică profesia cu regularitate în cadrul unui birou de mediator.

 1. Stabilirea unor onorarii minimale pentru fiecare tip de conflict supus medierii, după modelul notarilor publici care nu pot percepe onorarii mai mici decât cele din grila notarială. Astfel, de exemplu, nicio mediere care are ca obiect exercițiul drepturilor părintești, exercitarea autorității părintești, legăturile personale ale părinților cu minorul; stabilirea domiciliului minorului; contribuția părinților la întreținerea minorului, nu poate fi făcută cu un onorariu mai mic de X lei, situație la care se va conforma fiecare mediator. Această modificare va asigura, pe de-o parte, creșterea veniturilor mediatorilor, iar pe de altă parte va elimina discrepanțele care pot exista între onorariile minimale practicate astăzi de mediatori, în același tip de conflict.
 2. Implicarea mediatorilor în acțiunile Consiliului de Mediere care privesc modificările legislative, prin consultarea lor periodică cu privire la chestiunile apărute în practica lor curentă.
 3. Efectuarea unor demersuri legislative pentru includerea cu celeritate a procedurii medierii ca etapă procesuală în cadrul procesului civil, în domeniul minori și familie.
 4. Efectuarea unor demersuri legislative pentru includerea procedurii medierii ca etapa procesuală în cadrul tuturor proceselor, din toate domeniile.
 5. Demersuri legislative pentru includerea în lege a noțiunii de “mediator din oficiu” care să funcționeze pe același principiu cu “avocatul din oficiu” și să poată sprijini părțile aflate în dificultatea de a contracta un mediator ales.
 6. Demararea unr acțiuni instituționale pentru modificarea sistemul ECRIS, astfel încât să existe o monitorizare reală, din punct de vedere statistic, a proceselor ce se inchid prin mediere în timpulprocesului civil/penal.
 7. Susținerea unor modificări legislative care să reglementeze infracțiunile ce pot închide procesul penal, mai ales având în vedere că în ultimii ani, mediatorii au pierdut în acest sens, prin diminuarea numărului de infracțiuni unde putea opera medierea, având ca efect încetarea procesului penal.
 8. Propuneri de modificări legislative, în domeniul penal, astfel încât infracțiuni ca „evaziunea fiscală”, unde recuperarea prejudiciului este o procedură extrem de anevoioasă sau aproape inexistentă, să poată fi supuse medierii, cu avantaje semnificative pentru cei care depun la dosarul cauzei un acord de mediere.
 9. Stabilirea unui număr limitat de 2 mandate pentru membrii Consiliului de Mediere.
 10. Organizarea anulă a Conferinței Naționale a Mediatorilor, cu participarea gratuită a tuturor mediatorilor autorizați care își vor manifesta intenția de a participa.
 11. Elaborarea și distribuirea unor ghiduri de bune practici, cu sprijinul Președinților CPMJ-urilor și a reprezentanților mediatorilor pe lângă Curțile de Apel. Distribuirea acestor ghiduri se va face atât la nivelul instanțelor, parchetelor, IPJ-urilor, dar și către mediatori. Aceste ghiduri vor conține informații utile și practice cu privire la: avantajele medierii în diferite domenii, modele de acorduri de mediere (pe domenii), modele de contracte de mediere (în diferite domenii), modele de procese verbale de închidere a medierii, precum și orice informații care se vor dovedi a fi relevante pentru susținerea și eficientizarea medierii.
 12. Stabilirea metodologiei de autorizare, monitorizare şi evaluare a programelor şi a furnizorilor de formare.
 13. Elaborarea standardului de formare iniţială şi continuă a mediatorilor care să cuprindă prevederi clare privind asigurarea calităţii formării.
 14. Organizarea și susținerea unor acțiuni pentru coeziunea şi solidaritatea profesională între mediatori.
 15. Elaborarea și aplicarea normelor metodologice privind avizarea programelor de studii masterale în domeniu, conform prevederilor legale.
 16. O mai mare expunere mediatică a activităţii de mediere.

Acestea sunt doar câteva dintre obiectivele mele ca viitor membru al Consiliului de Mediere, obiective fără de care medierea nu se poate dezvolta. Pregătirea şi experienţa mea profesională pot fi utile şi sunt convinsă că, în calitate de membru în Consiliul de Mediere, pot contribui la îndeplinirea acestor obiective, precum şi a altora, că prin activitatea mea şi prin spiritul de echipă manifestat în diferite situații până acum, pot contribui semnificativ la revitalizarea medierii, precum și la eficientizarea activităţii Consiliului de Mediere din România.

Consider că implicarea mea continuă și susținută în practicarea și promovarea medierii, experiența mea de 4 ani ca Reprezentant ales al mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel București, zecile de ore de voluntariat făcute în sprijinul medierii, miile de kilometri parcurși pentru susținerea și progresul medierii, precum și dorința mea susținută și continuă de a promova INSTITUȚIA MEDIERII, sunt factori ce pot contribui la trecerea medierii într-o nouă etapă de dezvoltare.

 

Cu aleasă considerație,

Mediator autorizat

Dr. Simona-Maria Petcu (fostă Vlădica

 

 

Data: 22.02.2023