Consultarea dosarului penal

Dosarul penal poate fi consultat de catre partile inmplicate in procesele penale precum si avocatii acestora, iar anumite informatii pot fi chiar utilizate.  Modalitatea de consultare este stabilită prin Ordinul nr. 64/2015 al Ministerului Afacerilor Interne, ordin publicat în Monitorul Oficial nr. 500/2015 și ale cărui prevederi au intrat în vigoare la data de 7 iulie.

Ordinul nr. 64/2015 stabileşte măsuri organizatorice pentru organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare din Ministerul Afacerilor Interne, denumite în continuare organele poliţiei judiciare, în scopul asigurării exercitării dreptului părţilor, al subiecţilor procesuali principali şi al avocatului acestora de a consulta dosarul penal. Aceste măsuri se aplică în cazul dosarelor penale cu privire la care competenţa de urmărire penală aparţine organelor poliţiei judiciare, precum şi dosarelor penale în care aceste organe ale poliţiei judiciare au fost delegate să efectueze acte de urmărire penală, în cauze aflate în competenţa procurorului.

Consultarea dosarului penal

Consultarea dosarului penal de către părţi, subiecţii procesuali principali şi avocatul acestora, denumite în continuare persoane interesate, se realizează potrivit art. 94 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură penală, şi presupune dreptul de a studia actele dosarului penal, dreptul de a nota date sau informaţii din dosarul penal, precum şi dreptul de a obţine fotocopii pe cheltuiala persoanelor interesate.

Organul poliţiei judiciare asigură consultarea dosarului penal, pe baza:

a) delegării date de procuror, potrivit art. 94 alin. (3) din Codul de procedură penală;

b) cererii persoanelor interesate, aprobată de procuror, depusă în original sau copie.

Cererile de consultare a dosarului penal adresate direct organului poliţiei judiciar se înaintează, în termen de două zile lucrătoare, procurorului competent să dispună potrivit art. 94 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură penală.

Organul poliţiei judiciare asigură exercitarea dreptului de a consulta dosarul penal numai dacă procurorul competent nu a restricţionat acest drept, prin actul de delegare sau pe cererile părților.

În situaţia în care poliţistul care are în lucru dosarul penal nu este prezent la serviciu, exercitarea dreptului de a consulta dosarul penal se asigură de către un alt poliţist care are calitatea de organ al poliţiei judiciare, desemnat de şeful unităţii de poliţie. Organul poliţiei judiciare stabileşte prin ordonanţă data, ora şi durata consultării dosarului penal, într-un termen rezonabil.

Acțiuni interzise în timpul consultării dosarului penal

Dreptul de a studia actele dosarului penal şi de a nota date sau informaţii din acesta se exercită la sediul unităţii de poliţie, ocazie cu care organul poliţiei judiciare adoptă măsuri adecvate pentru a împiedica:

a) sustragerea, alterarea sau distrugerea actelor din dosarul penal;

b) realizarea de fotocopii sau înregistrări video ale actelor dosarului penal, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

Obținerea copiilor după actele din dosar. Costuri și condiții

Persoanele interesate pot solicita realizarea de fotocopii pe baza unei cereri, tip formular, al cărei model este prevăzut în anexa la Ordinul nr. 64/2015 (anexă al cărui  conținut poate fi consultat la finalul acestui articol). În cazul în care solicitarea priveşte acte din dosarul penal pentru care procurorul competent a restricţionat dreptul de fotocopiere, pe cerere se consemnează acest fapt, urmând ca fotocopierea să se realizeze numai pentru actele nerestricţionate. Organul poliţiei judiciare comunică persoanei interesate suma de plată, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, precum şi termenul în care pot fi ridicate fotocopiile. Aceste date se aduc la cunoştinţa persoanei interesate pe bază de semnătură pe cerere, la rubrica destinată acestui scop.

Cererea completată se înregistrează în registrele de intrare-ieşire a corespondenţei ordinare.

În situaţia în care nu există mijloace tehnice care să permită realizarea de fotocopii sau această operaţiune nu poate fi realizată temporar din cauza unor defecţiuni tehnice ori a lipsei unor consumabile, organul poliţiei judiciare întocmeşte un proces-verbal cu privire la existenţa acestor cauze, în două exemplare. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează persoanei interesate, iar o copie a acestuia se înaintează, de îndată, spre informare, procurorului competent.

Fotocopiile se realizează la sediul unităţii de poliţie, cu mijloacele tehnice avute la dispoziţia acesteia. Organul poliţiei judiciare se asigură că datele cu caracter personal cuprinse în actele din dosarul penal nu sunt vizibile pe fotocopiile realizate. Fotocopiile se certifică, pe fiecare pagină, cu semnătura organului poliţiei judiciare şi ştampila unităţii de poliţie. La stabilirea termenului de eliberare a fotocopiilor se are în vedere timpul necesar anonimizării datelor cu caracter personal din conţinutul actelor, fotocopierii şi certificării acestora.

Costurile fotocopiilor

Fotocopiile se eliberează în baza dovezii achitării contravalorii serviciului de fotocopiere, iar dovada plăţii, în original, se anexează la cererea de efectuare a copiilor. Cererea şi dovada de plată se introduc în dosarul cauzei. Sumele reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere se pot achita la casieria unităţii de poliţie sau la unităţile de trezorerie ale statului. Este interzisă încasarea contravalorii serviciului prestat în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus sau preluarea de către organul poliţiei judiciare a unor sume de bani de la persoanele interesate.

Sumele încasate de unitatea de poliţie, reprezentând contravaloarea serviciului de fotocopiere, se fac venit la bugetul de stat şi se virează la unităţile de trezorerie ale statului în maximum 30 de zile de la data încasării acestora.

Sursa: www.mediasinfo.ro 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *